Siste nytt

Årsmøtet: – Me kom i mål i år også!

Utsagnet tilhører økonomiansvarlig Kjell Iversen. Under presentasjonen på årsmøtet viste Kjell mye bra, og det var lite å innvende fra salen. Og det skulle bare mangle…

Regnskapet for 2015 viser at klubben fortsatt har en sunn økonomi. Resultatet etter avskriving og renter endte positivt med vel 30.000. Noe som forbedret egenkapitalen tilsvarende. Dette skyldes i all vesentlighet streng kostnadskontroll / økonomistyring og en formidabel dugnadsinnsats. Sponsorstøtte og  nøkternhet  er også helt nødvendige suksesskriterier.

IMG_4230
Foto: Pete Seglem

Selv om klubbens drift går i pluss, så er inntektene og medlemstallet ennå på et nivå som fortsatt krever stram kostnadskontroll og dugnadsinnsats. Dette for å kunne betjene renter og avdrag på restgjelden.

Styret legger opp til et nøkternt budsjett også for 2016. Målsettingen er tøff nok: At den ordinære driften skal gå i balanse samtidig som vi klarer å holde våre forpliktelser overfor banken. Og det uten å tære på opparbeidet egenkapital og likviditetsreserve.

Et forventet resultat av 17. mai arrangementet skal ikke brukes til den ordinære driften, men er øremerket til nødvendige fremtidige investeringer i anlegget vårt.

Nettogjelden på anlegget vårt er nå ca 3,5 millioner. Dette må karakteriseres som veldig bra.

Konklusjon: Ualminnelig bra jobbet av styret.